SODEV Cinsiyet Eşitlikçi Dönüşüm Ödülleri

SODEV Cinsiyet Eşitlikçi Dönüşüm Ödülleri’ne başvurmak için tıklayınız.

1994 yılından itibaren temel anlayışı  emeğe, insana ve doğaya saygı anlayışını yaygınlaştırmak, özgürlük, eşitlik, dayanışma, adalet, barış ve dürüstlük gibi değerlerin tüm insanların ortak anlayışı olarak benimsenmesine yardımcı olmak olan Sosyal Demokrasi Vakfı ve 30’ a yakın ülkede sendikaları, sosyal demokrat partileri, sivil toplum kuruluşlarını destekleyerek barış, demokrasi, sosyal adalet ve insan hakları için uluslararası çalışmalara katkıda bulunan İsveç Olof Palme İnternational Vakfı işbirliği içerisinde yapılacak Cinsiyet Eşitlikçi Dönüşüm Ödülleri Ödül Töreninde, Türkiye’nin sosyal demokrat belediyelerinin kentsel hizmetlerinde toplumsal cinsiyet eşitliği ve özgürlük ilişkisinden hareketle kadınların ihtiyaçları ve talepleri doğrultusunda, toplumsal statülerini yükseltmek, korumak, sorunlarının çözülmesine ve ihtiyaçlarının karşılanmasına yardımcı olmak ve kadınların toplumun her alanında güçlenmesine destek olmak amacıyla sunulan en iyi uygulamalar 13 kategoride dağıtılacak.

 1. Fırsat Eşitliği ve Eğitim Alanında Sunulan En İyi Uygulama: Kadınların ve kız çocuklarının eğitim ve kişisel gelişimlerini destekleyen; cinsiyete dayalı kalıp yargılara meydan okuyan; etnik kökenlerine, diline, dinine, mezhebine, cinsiyetlerine bakılmaksızın; becerilerinin ayrışmaya ve engele maruz kalmadan en iyi şekilde geliştirebilmesi ve güçlenmeleri için eğitim imkânı sunan en iyi uygulama
 2. Kadına Yönelik Şiddetle(KYŞ) Mücadele Alanında Sunulan En İyi Uygulama: Kadınların cinsiyetleri nedeniyle maruz kaldıkları fiziksel, sözel, cinsel, psikolojik, ekonomik ve siber şiddetle mücadele konusunda toplumsal farkındalığı, kadınların adalete erişimlerini arttıran; kadına yönelik şiddetin önlenmesi ve/veya şiddete uğrayan kadınların korunması bakımından KYŞ ile mücadele alanında sunulmuş olan en iyi uygulama
 3. Kadın Sağlığı Alanında Sunulan En İyi Uygulama: Kadınların sağlık alanında bilgilenmelerini; sağlık imkânlarına erişimlerini kolaylaştıran; fiziksel, zihinsel ve sosyal yönden tam bir iyilik hâline sahip olmalarını destekleyen en iyi uygulama
 4. Yerel Yönetimlerde Kadın Temsiliyeti ve Yerel Demokrasi Alanında Sunulan En İyi Uygulama: Yerel yönetimlerde kadınların karar alma mekanizmalarına erişimlerini, liderlik becerilerini güçlendiren; yerel yönetim birimlerinde cinsiyet dengesini arttırmayı hedefleyen; kadınların yerel siyasal karar süreçlerine katılımını ve siyasal temsiliyet ve yerel demokrasi pratiklerini arttırmaya yönelik en iyi uygulama
 5. Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine Yönelik Sunulan En İyi Uygulama: Cinsiyet, cinsel yönelim ve kimlik; dil, din, ırk ayrımcılığı gözetmeksizin herkese eşit imkânlar ve fırsatlar sunarak toplumsal yaşamın her alanında bireylerin eşit katılımlarını teşvik etmeye; bireylerin ve kurumların toplumsal cinsiyet duyarlılığını, kesişimsel bir toplumsal cinsiyet eşitliği farkındalığını arttırmaya; toplumsal cinsiyet eşitlikçi dönüşüm süreçlerini teşvik etmeye yönelik en iyi uygulama
 6. Kadın Yoksulluğu ile Mücadele, Kadın Emeği ve İstihdamını Geliştirmeye Yönelik Sunulan En İyi Uygulama: Kadın yoksulluğu ile mücadeleyi ve kadın istihdamını arttırmayı hedefleyen; iş piyasasında cinsiyete dayalı ayrışma ve kalıpyargıları yıkmaya yönelen; kadınların ekonomik olarak güçlenmelerini ve yerel kalkınma alanındaki liderliklerini teşvik eden; kadın emeği ve istihdamını geliştirmeye yönelik en iyi uygulama
 7. Kadınların Kente Erişimi ve Kent İçi Hareketlilik ile İlgili Sunulan En İyi Uygulama: Kadınların kentsel mekanlara ve kentsel olanaklara erişimlerinin kolaylaştırılmasını hedefleyen; kent içi hareketlilik ve ulaşımda toplumsal cinsiyet duyarlılığını geliştirmeye yönelen; kadınların sosyal, kültürel ve sportif olanaklara katılımını teşvik eden en iyi uygulama
 8. Kadının Ücretsiz Bakım Emeğinin Azaltılmasına Yönelik Sunulan En İyi Uygulama: Kadınların görünmeyen ve ücretsiz emek yüklerinin azaltılmasına yönelen; bakım destekleri sunan olanakların arttırılmasına yönelik (kreş, bakımevi, engelli desteği, bakım merkezi, huzurevi vb. yerlerin açılması gibi) konusunda sunulan en iyi uygulama
 9. Kadın Sığınma Evleri Alanında Kadınlara Yönelik Sunulan En İyi Uygulama: Eşinden, ailesinden vs. şiddet ( duygusal, fiziksel, sözel vb. ) görerek sığınma evlerine yerleşen kadınların ihtiyaç tespitleri ve risk analizlerini yaparak kurumda kalan kadınları güçlendirip, becerilerini geliştirme konusunda ve sosyal hayata uyum sağlamaları için gerekli desteği vererek yeni bir hayata başlamalarını sağlamaya yönelik geliştirilen en iyi uygulama
 10. Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Bütçeleme Konusunda Sunulan En iyi Uygulama: Yerel yönetimlerde toplumsal cinsiyet eşitliğinin anaakımlaştırılması, toplumsal cinsiyet duyarlı bütçeleme konusunda örnek teşkil edecek en iyi uygulama
 11. Üremeye Dayalı Haklar, Ebeveynlik ve Gebelik Eğitimi Konusunda Sunulan En İyi Uygulama: Üremeye dayalı haklar, maternal haklar, ebeveyn destekleri, gebelik süreci ve güçlendirici ebeveyn olmaları için gerekli bilgilendirmelerin, eğitimlerin, seminerlerin, atölyelerin vb. içeren en iyi uygulama
 12. Kadın Kooperatiflerinin ve Kadın Girişimciliğinin Arttırılmasına Yönelik Sunulan En İyi Uygulama: Kadın girişimciliğini destekleyerek ekonomik ve sosyal yaşamda kadınların konumunu güçlendirerek destek sunan ve kadın kooperatifi kurarak kadın kooperatiflerinin kapasitelerini geliştirmelerine ve yeni faaliyetler oluşturmalarına yönelik sunulmuş olan en iyi uygulama
 13. Yerel Yönetimlerin Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Duyarlılığı Kapasitesinin Arttırılması Yolunda En İyi Uygulama:  Yerel yönetimlerin; yerel hizmetler ve yerel siyasette toplumsal cinsiyet eşitliği duyarlılığını arttırmaya, bu alanda kapasitelerini güçlendirmeye yönelik sunmuş olduğu en iyi uygulama (Eğitimler, seminerler, atölye çalışmaları vb. )